89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet
a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról

1. § E rendelet hatálya

a) munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) hatálya alá tartozó munkáltatókra – ide nem értve a honvédség, a rendőrség, a hivatásos állami és önkormányzati tűzoltóság, a polgári védelem, a büntetés-végrehajtás szerveit, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat -, és

b) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben, továbbá végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott feladatainak ellátásával összefüggésben a megyei (fővárosi) munkaügyi központokra és kirendeltségeire, valamint a települési önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatással összefüggésben a települési önkormányzatokra, és

c) a szakképzést folytató intézményekre – ide nem értve a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-a (1) bekezdésének a)-c) pontjai szerinti intézményeket (a továbbiakban: szakképző intézmény) -, és

d) a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtókra terjed ki.

2. § (1) A Mvt. 58. §-a szerinti foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtása a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok (a továbbiakban: szolgálat) feladatkörébe tartozik.

(2)-(4)

(5) A foglalkozás-egészségügyi szolgáltató, illetve a szolgáltatást nyújtó orvos személyében bekövetkezett változás esetén a szolgáltatást korábban nyújtó szolgáltató, illetve orvos köteles a foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátásához szükséges dokumentumokat – egészségügyi adatok esetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseire figyelemmel – a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást biztosító szolgáltató részére átadni.

(6)

(7) Ha a szakmai alkalmassági vizsgálatra beutalt munkanélküli vizsgálata alkalmatlan minősítéssel zárul, és emiatt a foglalkoztathatóság vizsgálatára kerül sor, a munkaügyi központ – eltérő megállapodás hiányában – a foglalkoztathatóság vizsgálatának a megállapodásuk szerinti térítési díját köteles megfizetni.

(8) Az egészségkárosító kockázatok meghatározásához és nyomon követéséhez szükséges, az 1. melléklet 1.2. pontja szerinti munkahigiénés vizsgálatért fizetendő térítés összegéről a megrendelő és a vizsgálatot végző megállapodik.

3. § (1) Azok a munkáltatók, amelyek nem tartanak fenn szolgálatot, továbbá a regionális munkaügyi központok, a települési önkormányzatok és a szakképző intézmények a jogszabályban meghatározott feladatok elvégzése ellenében – a díj mértékére vonatkozó jogszabályi előírás vagy a szolgáltatást nyújtóval kötött eltérő megállapodásuk hiányában – az 1. mellékletben meghatározott ajánlott térítési díjat fizetik a szolgáltatást nyújtónak.

(2) A foglalkoztathatósági szakvéleményezés díjtételét a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló jogszabály határozza meg.

4. § (1)-(2)

(3) A szolgálat alapfeladatainak ellátásához – a 3. mellékletben meghatározott létszámok esetén – legalább egy, teljes munkaidőben rendelkezésre álló orvost és ápolót kell biztosítani.

5. § (1) A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást elsősorban a munkavégzés helyén vagy annak közelében kell biztosítani.

(2) Amennyiben egy munkahelyen az „A” és „B” foglalkozás-egészségi osztályba tartozó munkavállalók száma egy műszakban 300 fő feletti, a munkahely szerint illetékes munkavédelmi felügyelőség foglalkozás-egészségügyi szakápolói ellátásnak helyszíni biztosítását – beleértve az elsősegélynyújtás feltételeit is – írhatja elő.

6. § (1) A foglalkozás-egészségi osztályba történő besorolás szempontrendszerét a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdés szerinti besorolást a munkáltató a szolgálat vagy a munkavédelmi felügyelőség véleményének figyelembevételével készíti el.

(3) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat biztosításával kapcsolatos hatósági ellenőrzési jogkört a munkavédelmi felügyelőség gyakorolja.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)

1. melléklet a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelethez

1.1. A 2. § (3) bekezdése szerinti díjak

1.1.1. A munkáltató által eltérő megállapodás hiányában fizetendő díjak:

„D”foglalkozás-egészségügyi osztály esetében5 000 Ft/fő/év
„C”foglalkozás-egészségügyi osztály esetében6 800 Ft/fő/év
„B”foglalkozás-egészségügyi osztály esetében8 400 Ft/fő/év
„A”foglalkozás-egészségügyi osztály esetében10 000 Ft/fő/év

1.1.2. A munkaügyi központ, valamint a szakképző intézmény által – eltérő megállapodás hiányában – fizetendő díjak:

A munkaügyi központ, valamint a szakképző intézmény által beutalt személy

1. munkaköri alkalmassági vizsgálata a közhasznú munka előkészítése érdekében 1800 Ft/fő/eset;

2. szakmai alkalmassági vizsgálata beiskolázás előkészítése érdekében 2500 Ft/fő/eset;

3. szakmai alkalmassági vizsgálata munkaközvetítés előkészítése érdekében 2800 Ft/fő/eset;

4.

1.1.3. A települési önkormányzat által a rendelkezésre állási támogatásra jogosultak közcélú foglalkoztatása esetén a beutalt személy munkaköri alkalmassági vizsgálatának díja – eltérő megállapodás hiányában – 1900 Ft/fő/eset.

1.2. Munkahigiénés vizsgálatok

1.2.1. Munkakörnyezeti műszeres vizsgálatok:

a) munkahelyi kémiai kóroki tényezők (gázok, gőzök, aerosolok, porok okozta légszennyeződés)

– mennyiségi,

– minőségi

vizsgálata;

b) munkahelyi fizikai kóroki tényezők közül

– zajszint,

– infra- és ultrahang szintek

– (egész test) rezgésterhelés,

– kéz-kar rezgésterhelés,

– a megvilágítás világítástechnikai jellemzőinek,

– elektromágneses tér jellemzői,

– magas légköri nyomáson végzett munka,

– ionizáló és nem ionizáló sugárzásszintek

meghatározása;

c) zárt, telepített munkahelyeken a klímatényezők meghatározása;

d) fizikai megterhelés-igénybevétel vizsgálata.

1.2.2. Biológiai expozíciós mutatók vizsgálata a külön jogszabályban meghatározott expozíciós mutatók alapján:

Biológiai expozíciós mutató
Vegyi anyagvizeletbenvérben
Anilinp-aminofenolmet Hb.
Arzénarzén
Benzonfenol
DimetilformamidN-metil-formamid
Etil-benzolmandulasav
Fenolfenol
Fluorid vegyületekfluorid
Halotánhalotán
trifluorecetsav
Higany (szervetlen)higany
Kadmiumkadmiumkadmium
Krómkróm
Kobaltkobalt
n-Hexán2,5-hexán-dion
Nikkelnikkel
Nitrobenzolp-nitrofenol
Ólom (szervetlen)D-ALAólom
ZPP
Pentaklórfenolpentaklórfenol
Szelénszelén
Szén-monoxidCO Hb
Szerves foszforsavészter tart. peszticidekvörösvérsejt vagy teljes vér acetil-kolineszteráz
Sztirolmandulasav
Toluolhippursav
o-krezol
Triklóretiléntriklórecetsav
Xilolmetilhippursavak

2. melléklet a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelethez

Jelentés a munkavállalói létszámról

Foglalkozás-egészségügyi szolgálat
neve:
címe:
orvosok száma:főállású:
részállású:
ápolók száma:
alkalmazott egyéb személyek száma:
OsztályJelenleg ellátott létszám
199… év ….. hó … naptól
….. hó … napig
Várható növekedés (+),
illetve csökkenés (-)
199… év ….. hó … naptól
….. hó … napig
A
B
C
D
szabad kapacitás (fő)várható kapacitás (fő)

Kelt: ………………………………….

……………………………..

a szolgálat vezetője

3. melléklet a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelethez

A foglalkozás-egészségügyi szolgálat által ellátandó munkavállalói létszámok

A főműszak-időben biztosítani kell a szolgálatban egy orvos és egy ápoló jelenlétét:

a) „A” foglalkozás-egészségi osztály esetén az 1000 munkavállalónként,

b) „B” foglalkozás-egészségi osztály esetén az 1200 munkavállalónként,

c) „C” foglalkozás-egészségi osztály esetén az 1500 munkavállalónként,

d) „D” foglalkozás-egészségi osztály esetén a 2000 munkavállalónként.

Ha az ellátandó munkavállalók egynél több foglalkozás-egészségi osztályból kerülnek ki, az egy szolgálat által ellátható létszámot a következő képlet segítségével kell kiszámítani:

ahol: Ae, Be, Ce, De az ellátandó munkavállalók száma az A-D foglalkozás-egészségi osztályokból, A, B, C, D az A-D foglalkozás-egészségi osztály létszámhatárainak számértékei.

Ha F=100±20, akkor egy főműszakidőben rendelkezésre álló orvost és egy ápolót kell biztosítani.

4. melléklet a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelethez

A tevékenységek foglalkozás-egészségi osztályba sorolása

„A” foglalkozás-egészségi osztály

gazdasági tevékenységek ágazati
számjelek
1. BányászatC 10-14
2. KohászatD 27

fizikai munkakörei, valamint azon nem fizikai munkakörök munkavállalói, akik az „A” foglalkozás-egészségi osztályt indokló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.

3. Ugyanebbe a foglalkozás-egészségi osztályba sorolandó:

3.1. rákkeltőkkel exponáltak,

3.2. sugárzó anyagokkal,

3.3. ismeretlen (mérgező hatásuk szempontjából kivizsgálatlan) anyagokkal dolgozók,

3.4. állatkísérletes munkakörökben foglalkoztatottak,

3.5. korkedvezményre jogosító munkakörökben foglalkoztatottak,

3.6. munkaidő-kedvezményre jogosító expozícióban alkalmazott munkavállalók,

3.7. a vasúti közlekedésben a forgalom lebonyolításával közvetlenül összefüggő, a légi és vízi közlekedésben szakszolgálati vizsgához kötött munkakörökben alkalmazott munkavállalók,

függetlenül a tevékenység ágazati osztályától.

„B” foglalkozás-egészségi osztály

gazdasági tevékenységek ágazati
számjelek
1.Mezőgazdaság, vadgazdálkodás és erdőgazdálkodásA 01-02
2.ÉpítőiparF 45
3.Élelmiszerek és italok gyártásaD 15
4.Dohánytermékek gyártásaD 16
5.Textíliák gyártásaD 17
6.Ruházati termékek gyártása, szőrmekikészítés és -festésD 18
7.Bőrkikészítés, bőrtermékek és lábbeli gyártásaD 19
8.FafeldolgozásD 20
9.Kőolaj-feldolgozás és kokszgyártásD 23
10.Vegyi alapanyagok és termékek gyártásaD 24
11.Gumi és műanyag termékek gyártásaD 25
12.Nemfém ásványi termékek gyártásaD 26
13.Nyersanyag visszanyerése hulladékbólD 37
14.Szárazföldi és csővezetékes szállításI 60
15.Vízi szállítás161
16.Légi szállításI 62
17.BútorgyártásD 361
18.Egészségügyi és szociális ellátásN 85
19.Állategészségügyi tevékenységN 852
20.Nyomdaipari termékek gyártásaD 2221

fizikai munkakörei, valamint azon nem fizikai munkakörök munkavállalói, akik a „B” foglalkozás-egészségi osztályt indokló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.

„C” foglalkozás-egészségi osztály

Ebbe a foglalkozás-egészségi osztályba sorolandók az „A” foglalkozás-egészségi osztályba nem tartozó ág, ágazat, alágazat, szakágazat

1. ipari,

2. szolgáltató,

3. kutató,

4. számítástechnikai tevékenységgel kapcsolatos

fizikai munkakörei, valamint azon nem fizikai munkakörök munkavállalói, a „C” foglalkozás-egészségi osztályt indokló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.

„D” foglalkozás-egészségi osztály

Ebbe a foglalkozás-egészségi osztályba sorolandók a

1. kutatás-szervezési,

2. kulturális,

3. oktatási,

4. egyéb adminisztratív

tevékenységet végző munkavállalók, továbbá az „A”, a „B” és a „C” foglalkozás-egészségi osztályba sorolt tevékenységek nem fizikai munkaköreiben dolgozó, más osztályokba nem sorolt munkavállalói.